جلوۀ روی تو شوری به سر انداخته است ، عالمی در خم ابروی تو دل باخته است

گـنـدمـی را زیـر خـاک انـداخـتـنـد          پس ز خاکش خوشه ها برساختند

اگرچه دانۀ گندم را بر خاک می افکنند و از نگاه ظاهربینان آن را خوار می کنند، لکن پس از چندی آن دانۀ برخاک افتاده و تحقیر شده سر از خاک بر می دارد و خوشه های گندم بر سر می کند. تواضع و فروتنی برای انسان نیز به همین شکل باعث سرفرازی، فزونی و شکوفایی او می شود.

بـار دیـگـر کـوفـتـنـدش ز آسـیـا          قیمتش افزود و نان شد، جانفزا

پس از آنکه گندم سر از خاک برداشت و به خوشه ها افزایش یافت، بار دیگر در زیر فشار سنگ های  آسیا قرار می گیرد تا خرد شود و به آرد تبدیل گردد. و در نهایت این آرد به نان خوشگواری مبدل می شود که ضامن حیات انسان هاست.

بـاز نــان را زیــر دنــدان کـوفـتــنــد          گشت عقل و جان و فهم هوشمند

سپس آدمیان آرد نان شده را زیر دندان های خود می کوبند و به عقل و جان و فهم و هوش مبدل می سازند. انسان ها نیز در مسیر کمال همچون دانه های گندم فشارها و سختی های گوناگونی را متحمل می شوند تا به رشد و شکوفایی برسند و روح و جانشان پاک و نورانی شود. ناگواری ها در راه حق، کمال آدمی را در پی خواهد داشت. و لذا نباید از مشکلات و سختی ها هراسید و روی برتافت.


+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۹۱/۰۶/۱۳ساعت 23:59  توسط شاهد  |